Brytyjscy muzułmanie i społeczeństwo obywatelskie.10 przykładów integracji.

Mówiąc o integracji muzułmanów w Europie myślimy najczęściej o stopniu, w jakim dostosowują się oni do dominujących wzorców kulturowych i obyczajowych. Czy nie powinniśmy jednak myśleć również o stopniu ich zaangażowania w życie społeczne, polityczne i kulturalno-artystyczne, działalność dla dobra ogółu i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego? Przedstawiamy dziesięć organizacji będących przykładami pozytywnego muzułmańskiego wkładu w życie społeczne Wielkiej Brytanii:

1. Al-Mizan Charitable Trust

Al-Mizan Charitable Trust to organizacja wspierająca osoby i rodziny znajdujące się w potrzebie, niezależnie od ich religii czy kultury. Główny aspekt jej działalności to przekazywanie ubogim rodzinom małych grantów finansowych w wysokości £500 na nagłe potrzeby takie jak zakup sprzętu domowego bądź wyprawki szkolne dla dzieci. Al-Mizan rozprowadza również paczki żywnościowe.

2. Amirah Foundation

Celem Amirah Foundation jest udzielanie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy domowej oraz umożliwianie kobietom odgrywania bardziej aktywnej roli w społeczeństwie i osiągania przez nie ich pełnego potencjału edukacyjnego i zawodowego.

3. Al-Khayaal Theatre

https://www.youtube.com/watch?v=ABX3fHMedUo

Khayaal Theatre sięga do tradycji sztuki muzułmańskiej by gromadzić artystów i publiczność różnych religii i kultur w celu wspólnego odkrywania swoich historii i wartości by, jak sami to określają, „łączyć serca”.

4. Mosaic Network

Mosaic Network, pracuje z młodzieżą z marginalizowanych społeczności, inspirując ją do osiągania swego pełnego potencjału. Organizacja przypisuje młodym ludziom osobistych mentorów, pomagających im w problemach szkolnych, wyborze kariery, itd.

5. Kikit Project

Organizacja ta pomaga ludziom przezwyciężyć problemy z uzależnieniami, oferując programy rehabilitacyjne oraz prewencyjne.

6. Sufra

Organizacja ta pomaga mniej zamożnym rodzinom zaspokajać ich bieżące potrzeby poprzez prowadzenie banków żywności, a także pomagając w poszukiwaniu pracy i mieszkań.

7. The Hubb

The Hubb to kreatywna przestrzeń dla lokalnych artystów, organizująca także spotkania z artystami z całego świata.

8. As-Suffa

Organizacja zapewniająca pomoc finansową oraz szkolenia ułatwiające znalezienie pracy osobom bezdomnym i najbardziej potrzebującym, niezależnie od ich pochodzenia i wyznania.

9. Imam Hussain Blood Donation Campaign

Ogólnokrajowa kampania mobilizująca muzułmanów do zostawania krwiodawcami.

10. The Patchwork Foundation

Patchwork zachęca młodzież z marginalizowanych społeczności do brania aktywnego udziału w polityce i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

(SI)

Related Posts